Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Hashimoto’s Thyroiditis in children and adolescents: at presentation and during long-term follow up

  • Author(s): Liu, Qianqi
  • Yu, Yue
  • Wang, Shu
  • Chen, Chunrong
  • Shi, Xing
  • Ni, Shining
  • Gu, Wei
  • Zhu, Ziyang
  • et al.
Main Content
Current View