Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Development of Resistance to Pyrethroid in Culex pipiens pallens Population under Different Insecticide Selection Pressures

 • Author(s): Shi, Linna
 • Hu, Hongxia
 • Ma, Kai
 • Zhou, Dan
 • Yu, Jing
 • Zhong, Daibin
 • Fang, Fujin
 • Chang, Xuelian
 • Hu, Shengli
 • Zou, Feifei
 • Wang, Weijie
 • Sun, Yan
 • Shen, Bo
 • Zhang, Donghui
 • Ma, Lei
 • Zhou, Guofa
 • Yan, Guiyun
 • Zhu, Changliang
 • Dinglasan, Rhoel Ramos
 • et al.
Main Content
Current View