Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Comparative evaluation of the efficiency of the BG-Sentinel trap, CDC light trap and Mosquito-oviposition trap for the surveillance of vector mosquitoes

 • Author(s): Li, Yiji
 • Su, Xinghua
 • Zhou, Guofa
 • Zhang, Hong
 • Puthiyakunnon, Santhosh
 • Shuai, Shufen
 • Cai, Songwu
 • Gu, Jinbao
 • Zhou, Xiaohong
 • Yan, Guiyun
 • Chen, Xiao-Guang
 • et al.
Main Content
Current View