Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Perceptual Scaling

  • Author(s): Ying Nian Wu
  • Cheng-En Guo
  • Song Chun Zhu
  • et al.
Main Content
Current View