Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

UCLA

UCLA Previously Published Works bannerUCLA

A fundamental look at electrocatalytic sulfur reduction reaction

 • Author(s): Peng, Lele
 • Wei, Ziyang
 • Wan, Chengzhang
 • Li, Jing
 • Chen, Zhuo
 • Zhu, Dan
 • Baumann, Daniel
 • Liu, Haotian
 • Allen, Christopher S
 • Xu, Xiang
 • Kirkland, Angus I
 • Shakir, Imran
 • Almutairi, Zeyad
 • Tolbert, Sarah
 • Dunn, Bruce
 • Huang, Yu
 • Sautet, Philippe
 • Duan, Xiangfeng
 • et al.
Main Content
Current View