Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

A recellularized human colon model identifies cancer driver genes

 • Author(s): Chen, Huanhuan Joyce
 • Wei, Zhubo
 • Sun, Jian
 • Bhattacharya, Asmita
 • Savage, David J
 • Serda, Rita
 • Mackeyev, Yuri
 • Curley, Steven A
 • Bu, Pengcheng
 • Wang, Lihua
 • Chen, Shuibing
 • Cohen-Gould, Leona
 • Huang, Emina
 • Shen, Xiling
 • Lipkin, Steven M
 • Copeland, Neal G
 • Jenkins, Nancy A
 • Shuler, Michael L
 • et al.

Published Web Location

https://doi.org/10.1038/nbt.3586Creative Commons 'BY' version 4.0 license
Main Content
Current View