Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Microgeographic Heterogeneity of Border Malaria During Elimination Phase, Yunnan Province, China, 2011�2013

  • Author(s): Xu, Xin
  • Zhou, Guofa
  • Wang, Ying
  • Hu, Yue
  • Ruan, Yonghua
  • Fan, Qi
  • Yang, Zhaoqing
  • Yan, Guiyun
  • Cui, Liwang
  • et al.
Main Content
Current View