Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Is waist-to-height ratio better than body mass index as a predictive indicator of coronary atherosclerosis disease? A cohort study.

  • Author(s): Hou, Zhi-Hui
  • Lu, Bin
  • Li, Zhen-Nan
  • An, Yun-Qiang
  • Gao, Yang
  • Yin, Wei-Hua
  • Budoff, Matthew J
  • et al.
Main Content
Current View