Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Genetic diversity of Plasmodium falciparum histidine-rich protein 2 in the China�Myanmar border area

 • Author(s): Li, Peipei
 • Xing, Hua
 • Zhao, Zhenjun
 • Yang, Zhaoqing
 • Cao, Yaming
 • Li, Wenli
 • Yan, Guiyun
 • Sattabongkot, Jetsumon
 • Cui, Liwang
 • Fan, Qi
 • et al.
Main Content
Current View