Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

UCLA

UCLA Previously Published Works bannerUCLA

Using hybrid transcription factors to study gene function in rice.

 • Author(s): Zhao, Tao
 • Liu, Jun
 • Li, Hong-Yu
 • Lin, Jian-Zhong
 • Bian, Ming-Di
 • Zhang, Chun-Yu
 • Zhang, Yong-Xing
 • Peng, Yu-Chong
 • Liu, Bin
 • Lin, ChenTao
 • et al.
Main Content
Current View