Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

ELM mitigation by supersonic molecular beam injection into the H-mode pedestal in the HL-2A tokamak

 • Author(s): Xiao, WW
 • Diamond, PH
 • Zou, XL
 • Dong, JQ
 • Ding, XT
 • Yao, LH
 • Feng, BB
 • Chen, CY
 • Zhong, WL
 • Xu, M
 • Yuan, BS
 • Rhee, T
 • Kwon, JM
 • Shi, ZB
 • Rao, J
 • Lei, GJ
 • Cao, JY
 • Zhou, J
 • Huang, M
 • Yu, DL
 • Huang, Y
 • Zhao, KJ
 • Cui, ZY
 • Song, XM
 • Gao, YD
 • Zhang, YP
 • Cheng, J
 • Han, XY
 • Zhou, Y
 • Dong, YB
 • Ji, XQ
 • Yang, QW
 • Liu, Yi
 • Yan, LW
 • Duan, XR
 • Liu, Yong
 • Team, HL-2A
 • et al.
Main Content
Current View