Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Lumican Binds ALK5 to Promote Epithelium Wound Healing

 • Author(s): Yamanaka, Osamu
 • Yuan, Yong
 • Coulson-Thomas, Vivien Jane
 • Gesteira, Tarsis Ferreira
 • Call, Mindy K
 • Zhang, Yujin
 • Zhang, Jianhua
 • Chang, Shao-Hsuan
 • Xie, Changchun
 • Liu, Chia-Yang
 • Saika, Shizuya
 • Jester, James V
 • Kao, Winston W-Y
 • Connon, Che John
 • et al.
Main Content
Current View