Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

A novel small molecule RAD51 inactivator overcomes imatinib-resistance in chronic myeloid leukaemia

 • Author(s): Zhu, Jiewen
 • Zhou, Longen
 • Wu, Guikai
 • Konig, Heiko
 • Lin, Xiaoqin
 • Li, Guideng
 • Qiu, Xiao-Long
 • Chen, Chi-Fen
 • Hu, Chun-Mei
 • Goldblatt, Erin
 • Bhatia, Ravi
 • Chamberlin, A. Richard
 • Chen, Phang-Lang
 • Lee, Wen-Hwa
 • et al.
Main Content
Current View