Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Inhibition of Activity of GABA Transporter GAT1 by δ-Opioid Receptor

  • Author(s): Pu, Lu
  • Xu, Nanjie
  • Xia, Peng
  • Gu, Quanbao
  • Ren, Shuanglai
  • Fucke, Thomas
  • Pei, Gang
  • Schwarz, Wolfgang
  • et al.
Main Content
Current View