Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Insecticide resistance of Anopheles sinensis and An. vagus in Hainan Island, a malaria-endemic area of China

  • Author(s): Qin, Qian
  • Li, Yiji
  • Zhong, Daibin
  • Zhou, Ning
  • Chang, Xuelian
  • Li, Chunyuan
  • Cui, Liwang
  • Yan, Guiyun
  • Chen, Xiao-Guang
  • et al.
Main Content
Current View