Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Relationship between Knockdown Resistance, Metabolic Detoxification and Organismal Resistance to Pyrethroids in Anopheles sinensis

 • Author(s): Zhong, Daibin
 • Chang, Xuelian
 • Zhou, Guofa
 • He, Zhengbo
 • Fu, Fengyang
 • Yan, Zhentian
 • Zhu, Guoding
 • Xu, Tielong
 • Bonizzoni, Mariangela
 • Wang, Mei-Hui
 • Cui, Liwang
 • Zheng, Bin
 • Chen, Bin
 • Yan, Guiyun
 • Terenius, Olle
 • et al.
Main Content
Current View