Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

UC Irvine

UC Irvine Previously Published Works bannerUC Irvine

Relationship between Knockdown Resistance, Metabolic Detoxification and Organismal Resistance to Pyrethroids in Anopheles sinensis

 • Author(s): Zhong, Daibin
 • Chang, Xuelian
 • Zhou, Guofa
 • He, Zhengbo
 • Fu, Fengyang
 • Yan, Zhentian
 • Zhu, Guoding
 • Xu, Tielong
 • Bonizzoni, Mariangela
 • Wang, Mei-Hui
 • Cui, Liwang
 • Zheng, Bin
 • Chen, Bin
 • Yan, Guiyun
 • Terenius, Olle
 • et al.
Main Content
Current View