Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Genetic Variations in the Serotoninergic System Contribute to Body-Mass Index in Chinese Adolescents

 • Author(s): Chen, Chunhui
 • Chen, Wen
 • Chen, Chuansheng
 • Moyzis, Robert
 • He, Qinghua
 • Lei, Xuemei
 • Li, Jin
 • Wang, Yunxin
 • Liu, Bin
 • Xiu, Daiming
 • Zhu, Bi
 • Dong, Qi
 • Gorlova, Olga Y
 • et al.
Main Content
Current View