Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Deficiency of NPGPx, an oxidative stress sensor, leads to obesity in mice and human

 • Author(s): Chang, Yi-Cheng
 • Yu, Yu-Hsiang
 • Shew, Jin-Yuh
 • Lee, Wei-Jei
 • Hwang, Juey-Jen
 • Chen, Yen-Hui
 • Chen, Yet-Ran
 • Wei, Pei-Chi
 • Chuang, Lee-Ming
 • Lee, Wen-Hwa
 • et al.
Main Content
Current View