Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

In Situ TEM Study of the Degradation of PbSe Nanocrystals in Air

 • Author(s): Peng, Xinxing
 • Abelson, Alex
 • Wang, Yu
 • Qian, Caroline
 • Shangguan, Junyi
 • Zhang, Qiubo
 • Yu, Lei
 • Yin, Zu-Wei
 • Zheng, Wenjing
 • Bustillo, Karen C
 • Guo, Xuyun
 • Liao, Hong-Gang
 • Sun, Shi-Gang
 • Law, Matt
 • Zheng, Haimei
 • et al.
Main Content
Current View