Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Electrophoretic Deposition of Mesoporous Niobium(V)Oxide Nanoscopic Films

 • Author(s): Jha, Gaurav
 • Tran, Thien
 • Qiao, Shaopeng
 • Ziegler, Joshua M
 • Ogata, Alana F
 • Dai, Sheng
 • Xu, Mingjie
 • Le Thai, Mya
 • Chandran, Girija Thesma
 • Pan, Xiaoqing
 • Penner, Reginald M
 • et al.
Main Content
Current View