Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

IFITM Proteins Restrict Viral Membrane Hemifusion

 • Author(s): Li, Kun
 • Markosyan, Ruben M
 • Zheng, Yi-Min
 • Golfetto, Ottavia
 • Bungart, Brittani
 • Li, Minghua
 • Ding, Shilei
 • He, Yuxian
 • Liang, Chen
 • Lee, James C
 • Gratton, Enrico
 • Cohen, Fredric S
 • Liu, Shan-Lu
 • Emerman, Michael
 • et al.
Main Content
Current View