Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Nanoconfined Iron Oxychloride Material as a High-Performance Cathode for Rechargeable Chloride Ion Batteries

  • Author(s): Yu, Tingting
  • Li, Qiang
  • Zhao, Xiangyu
  • Xia, Hui
  • Ma, Liqun
  • Wang, Jinlan
  • Meng, Ying Shirley
  • Shen, Xiaodong
  • et al.
Main Content
Current View