Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Memory effect in magnetic nanowire arrays.

  • Author(s): Kou, Xiaoming
  • Fan, Xin
  • Dumas, Randy K
  • Lu, Qi
  • Zhang, Yaping
  • Zhu, Hao
  • Zhang, Xiaokai
  • Liu, Kai
  • Xiao, John Q
  • et al.
Main Content
Current View