Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Facile Control of Liquid-Rope Coiling With Tunable Electric Field Configuration

  • Author(s): Tian, Jingxuan
  • Li, Jingmei
  • Sauret, Alban
  • Kong, Tiantian
  • Wu, Xiaoxiao
  • Lu, Yongjie
  • Shum, Ho Cheung
  • et al.
Main Content
Current View