Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Tumor-Specific Chromosome Mis-Segregation Controls Cancer Plasticity by Maintaining Tumor Heterogeneity

 • Author(s): Hu, Yuanjie
 • Ru, Ning
 • Xiao, Huasheng
 • Chaturbedi, Abhishek
 • Hoa, Neil T
 • Tian, Xiao-Jun
 • Zhang, Hang
 • Ke, Chao
 • Yan, Fengrong
 • Nelson, Jodi
 • Li, Zhenzhi
 • Gramer, Robert
 • Yu, Liping
 • Siegel, Eric
 • Zhang, Xiaona
 • Jia, Zhenyu
 • Jadus, Martin R
 • Limoli, Charles L
 • Linskey, Mark E
 • Xing, Jianhua
 • Zhou, Yi-Hong
 • Hjelmeland, Anita B
 • et al.
Main Content
Current View