Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Tuning Internal Strain in Metal–Organic Frameworks via Vapor Phase Infiltration for CO 2 Reduction

 • Author(s): Yang, Fan
 • Hu, Wenhui
 • Yang, Chongqing
 • Patrick, Margaret
 • Cooksy, Andrew L
 • Zhang, Jian
 • Aguiar, Jeffery A
 • Fang, Chengcheng
 • Zhou, Yinghua
 • Meng, Ying Shirley
 • Huang, Jier
 • Gu, Jing
 • et al.
Main Content
Current View