Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Revisiting the origin of cycling enhanced capacity of Fe3O4 based nanostructured electrode for lithium ion batteries

 • Author(s): Huang, Yuan
 • Xu, Zihan
 • Mai, Jiangquan
 • Lau, Tsz-Ki
 • Lu, Xinhui
 • Hsu, Yao-Jane
 • Chen, Yongsheng
 • Lee, Alex Chinghuan
 • Hou, Yanglong
 • Meng, Ying Shirley
 • Li, Quan
 • et al.
Main Content
Current View