Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Pollinator limitation causes sexual reproductive failure in ex situ populations of self-compatible Iris ensata

  • Author(s): Xiao, Yue-E
  • Jin, Dongmei
  • Jiang, Kai
  • Hu, Yong-Hong
  • Tong, Xin
  • Mazer, Susan J
  • Chen, Xiao-Yong
  • et al.
Main Content
Current View