Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Propranolol as a potentially novel treatment of arteriovenous malformations.

 • Author(s): Lu, Jianyun
 • Anvari, Radean
 • Wang, Jinwei
 • Huang, Jian
 • Pei, Shiyao
 • Xiang, Yaping
 • Huang, Jinhua
 • Yin, Zhaoqi
 • Chen, Jing
 • Nelson, J Stuart
 • Tan, Wenbin
 • et al.
Main Content
Current View