Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Wearable Devices: Wearable Microfluidic Diaphragm Pressure Sensor for Health and Tactile Touch Monitoring (Adv. Mater. 39/2017)

 • Author(s): Gao, Yuji
 • Ota, Hiroki
 • Schaler, Ethan W
 • Chen, Kevin
 • Zhao, Allan
 • Gao, Wei
 • Fahad, Hossain M
 • Leng, Yonggang
 • Zheng, Anzong
 • Xiong, Furui
 • Zhang, Chuchu
 • Tai, Li-Chia
 • Zhao, Peida
 • Fearing, Ronald S
 • Javey, Ali
 • et al.
Main Content
Current View