Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Efficient Direct Recycling of Lithium-Ion Battery Cathodes by Targeted Healing

 • Author(s): Xu, Panpan
 • Dai, Qiang
 • Gao, Hongpeng
 • Liu, Haodong
 • Zhang, Minghao
 • Li, Mingqian
 • Chen, Yan
 • An, Ke
 • Meng, Ying Shirley
 • Liu, Ping
 • Li, Yanran
 • Spangenberger, Jeffrey S
 • Gaines, Linda
 • Lu, Jun
 • Chen, Zheng
 • et al.
Main Content
Current View