Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Effective Upcycling of Graphite Anode: Healing and Doping Enabled Direct Regeneration

 • Author(s): Markey, Brandon
 • Zhang, Minghao
 • Robb, Iva
 • Xu, Panpan
 • Gao, Hongpeng
 • Zhang, Dawei
 • Holoubek, John
 • Xia, David
 • Zhao, Yifan
 • Guo, Juchen
 • Cai, Mei
 • Meng, Ying Shirley
 • Chen, Zheng
 • et al.
Main Content
Current View