Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

UC San Diego

UC San Diego Previously Published Works bannerUC San Diego

Reply to Verwilt et al.: Experimental evidence against DNA contamination in SILVER-seq.

 • Author(s): Zhou, Zixu
 • Wu, Qiuyang
 • Yan, Zhangming
 • Zheng, Haizi
 • Chen, Chien-Ju
 • Liu, Yuan
 • Qi, Zhijie
 • Calandrelli, Riccardo
 • Chen, Zhen
 • Chien, Shu
 • Su, H Irene
 • Zhong, Sheng
 • et al.
Main Content
Current View