Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Tuning carrier type and density in Bi2Se3 by Ca-doping

  • Author(s): Wang, Zhiyong
  • Lin, Tao
  • Wei, Peng
  • Liu, Xinfei
  • Dumas, Randy K
  • Liu, Kai
  • Shi, Jing
  • et al.
Main Content
Current View