Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Dynamic transcriptional symmetry-breaking in pre-implantation mammalian embryo development revealed by single-cell RNA-seq

 • Author(s): Shi, Junchao
 • Chen, Qi
 • Li, Xin
 • Zheng, Xiudeng
 • Zhang, Ying
 • Qiao, Jie
 • Tang, Fuchou
 • Tao, Yi
 • Zhou, Qi
 • Duan, Enkui
 • et al.
Main Content
Current View