Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Coordinating the operations of smart buildings in smart grids

  • Author(s): Liu, Yang
  • Yu, Nanpeng
  • Wang, Wei
  • Guan, Xiaohong
  • Xu, Zhanbo
  • Dong, Bing
  • Liu, Ting
  • et al.
Main Content
Current View