Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Modeling the spatial patterns of human wildfire ignition in Yunnan province, China

  • Author(s): Ye, Jiangxia
  • Wu, Mingshan
  • Deng, Zhongjian
  • Xu, Shengji
  • Zhou, Ruliang
  • Clarke, Keith C
  • et al.
Main Content
Current View