Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Erratum: Improving a Mg/S Battery with YCl3 Additive and Magnesium Polysulfide.

 • Author(s): Xu, Yan
 • Zhou, Guangmin
 • Zhao, Shuyang
 • Li, Wanfei
 • Shi, Feifei
 • Li, Jia
 • Feng, Jun
 • Zhao, Yuxing
 • Wu, Yang
 • Guo, Jinghua
 • Cui, Yi
 • Zhang, Yuegang
 • et al.
Abstract

[This corrects the article DOI: 10.1002/advs.201800981.].

Main Content
Current View