Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Understanding the Lithium Storage Mechanism of Ti3C2Tx MXene

 • Author(s): Cheng, Renfei;
 • Hu, Tao;
 • Zhang, Hui;
 • Wang, Chunmei;
 • Hu, Minmin;
 • Yang, Jinxing;
 • Cui, Cong;
 • Guang, Tianjia;
 • Li, Changji;
 • Shi, Chao;
 • Hou, Pengxiang;
 • Wang, Xiaohui
 • et al.
Main Content
For improved accessibility of PDF content, download the file to your device.
Current View