Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Understanding the Lithium Storage Mechanism of Ti3C2Tx MXene

 • Author(s): Cheng, Renfei
 • Hu, Tao
 • Zhang, Hui
 • Wang, Chunmei
 • Hu, Minmin
 • Yang, Jinxing
 • Cui, Cong
 • Guang, Tianjia
 • Li, Changji
 • Shi, Chao
 • Hou, Pengxiang
 • Wang, Xiaohui
 • et al.
Main Content
Current View