Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Geothermal Reservoir Dynamics - TOUGHREACT

 • Author(s): Pruess, Karsten
 • Xu, Tianfu
 • Shan, Chao
 • Zhang, Yingqi
 • Wu, Yu-Shu
 • Sonnenthal, Eric
 • Spycher, Nicolas
 • Rutqvist, Jonny
 • Zhang, Guoxiang
 • Kennedy, Mack
 • et al.
Main Content
Current View