Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

High-precision Q EC values of superallowed 0 + → 0 + β -emitters 46 Cr, 50 Fe and 54 Ni

 • Author(s): Zhang, P
 • Xu, X
 • Shuai, P
 • Chen, RJ
 • Yan, XL
 • Zhang, YH
 • Wang, M
 • Litvinov, Y
 • Blaum, K
 • Xu, HS
 • Bao, T
 • Chen, XC
 • Chen, H
 • Fu, CY
 • He, JJ
 • Kubono, S
 • Lam, YH
 • Liu, DW
 • Mao, RS
 • Ma, XW
 • Sun, MZ
 • Tu, XL
 • Xing, YM
 • Yang, JC
 • Yuan, YJ
 • Zeng, Q
 • Zhou, X
 • Zhou, XH
 • Zhan, WL
 • Litvinov, S
 • Audi, G
 • Uesaka, T
 • Yamaguchi, Y
 • Yamaguchi, T
 • Ozawa, A
 • Sun, BH
 • Sun, Y
 • Xu, FR
 • et al.
Main Content
Current View