Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในห้องฉุกเฉินน

  • Author(s): Gower, Lynne E.J.
  • Gatewood, Medley O'Keefe
  • Kang, Christopher S.
  • et al.
Creative Commons 'BY' version 3.0 license
Abstract

จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการในห้องฉุกเฉินมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลายการศึกษาพบว่าแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินมักไม่ค่อยคำนึงถึงและให้การวินิจฉัยผิดพลาดในภาวะซึมสับสนเฉียบพลันของผู้สูงอายุได้บ่อย  รวมทั้งยังไม่เข้าใจการดูแลรักษาโรคนี้อย่างถ่องแท้  ภาวะนี้ไม่ใช่เกิดจากความชรา และบ่อยครั้งกลับกลายเป็นอาการนำของโรคร้ายแรงบางโรคได้  บทความนี้จะทำการทบทวนความสำคัญของโรค คำจำกัดความ ลักษณะของโรคเพื่อให้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าใจโรคได้ดีขึ้นทั้งในการวินิจฉัย ประเมินและให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม

 [West J Emerg Med.2012;13(2):194–201.]

Main Content
Current View