Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Curbing Air Pollution and Greenhouse Gas Emissions from Industrial Boilers in China:

 • Author(s): Shen, Bo
 • Price, Lynn K
 • Lu, Hongyou
 • Liu, Xu
 • Tsen, Katherine
 • Xiangyang, Wei
 • Yunpeng, Zhang
 • Jian, Guan
 • Rui, Hou
 • Junfeng, Zhang
 • Yuqun, Zhuo
 • Shumao, Xia
 • Yafeng, Han
 • Manzhi, Liu
 • et al.
Main Content
Current View