Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

beta-decay study of the T-z =-2 proton-rich nucleus Mg-20

 • Author(s): Sun, LJ
 • Xu, XX
 • Fang, DQ
 • Lin, CJ
 • Wang, JS
 • Li, ZH
 • Wang, YT
 • Li, J
 • Yang, L
 • Ma, NR
 • Wang, K
 • Zang, HL
 • Wang, HW
 • Li, C
 • Shi, CZ
 • Nie, MW
 • Li, XF
 • Li, H
 • Ma, JB
 • Ma, P
 • Jin, SL
 • Huang, MR
 • Bai, Z
 • Wang, JG
 • Yang, F
 • Jia, HM
 • Zhang, HQ
 • Liu, ZH
 • Bao, PF
 • Wang, DX
 • Yang, YY
 • Zhou, YJ
 • Ma, WH
 • Chen, J
 • Ma, YG
 • Zhang, YH
 • Zhou, XH
 • Xu, HS
 • Xiao, GQ
 • Zhan, WL
 • et al.
Main Content
Current View