Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Probing quantum confinement of single-walled carbon nanotubes by resonant soft-x-ray emission spectroscopy

 • Author(s): Zhong, Jun
 • Chiou, Jauwern
 • Dong, Chunli
 • Song, Li
 • Liu, Chang
 • Xie, Sishen
 • Cheng, Huiming
 • Pong, Way-Faung
 • Chang, Chinglin
 • Chen, Yangyuan
 • Wu, Ziyu
 • Guo, Jinghua
 • et al.
Main Content
Current View