Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Selectively driving cholinergic fibers optically in the thalamic reticular nucleus promotes sleep

 • Author(s): Ni, Kun-Ming
 • Hou, Xiao-Jun
 • Yang, Ci-Hang
 • Dong, Ping
 • Li, Yue
 • Zhang, Ying
 • Jiang, Ping
 • Berg, Darwin K
 • Duan, Shumin
 • Li, Xiao-Ming
 • et al.
Main Content
Current View