Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Narrow-bandgap Nb2O5 nanowires with enclosed pores as high-performance photocatalyst

  • Author(s): Zhang, Ying
  • Zhao, Hu
  • Zhao, Xiaofei
  • Lin, Jiannan
  • Li, Na
  • Huo, Ziyang
  • Yan, Zifeng
  • Zhang, Miao
  • Hu, Shi
  • et al.
Main Content
Current View