Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

Identification and characterization of an ancient class of small RNAs enriched in serum associating with active infection.

 • Author(s): Zhang, Yunfang
 • Zhang, Ying
 • Shi, Junchao
 • Zhang, He
 • Cao, Zhonghong
 • Gao, Xuan
 • Ren, Wanhua
 • Ning, Yunna
 • Ning, Lina
 • Cao, Yujing
 • Chen, Yongchang
 • Ji, Weizhi
 • Chen, Zi-Jiang
 • Chen, Qi
 • Duan, Enkui
 • et al.
Main Content
Current View