Skip to main content
eScholarship
Open Access Publications from the University of California

UC Davis

UC Davis Previously Published Works bannerUC Davis

The Anesthetic Management of the First Lung Transplant for a Patient with COVID-19 Respiratory Failure.

 • Author(s): Hu, Chunxiao
 • Wang, Guilong
 • Zhou, Difei
 • Wang, Wei
 • Qin, Zhong
 • Wang, Yanjuan
 • Chen, Jingyu
 • Liu, Hong
 • Li, Quan
 • Huang, Dongxiao
 • et al.
Main Content
Current View